Reklamacje

REKLAMACJE
 1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Firmę Chemika są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta.
 2. Termin gwarancji wynosi 2 lata od daty sprzedaży, chyba ze Producent określi inaczej.
 3. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące.
 4. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Produktów pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej bezzwłocznie przy odbiorze, lecz nie później niż w ciągu 7 dni (zgodnie z Art. 74 Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r., Dz.U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn.zm). Jeśli stwierdzi nieprawidłowości w usłudze przewozowej lub uszkodzenia, należy wypełnić formularz szkody dostarczony przez przewoźnika. Sklep Internetowy udostępni Klientowi wszelkich potrzebnych informacji i danych.
 5. W przypadku, gdy Klient otrzymał towar niesprawny lub wadliwy ma on prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji lub rękojmi.
 6. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
 7. Rozpoczynając procedurę reklamacyjną klient musi poinformować sklep czy składając reklamację korzysta z rękojmi czy gwarancji.
 8. Klienci informują sklep o chęci złożenia reklamacji drogą mailową, korzystając z formularza reklamacji lub opisując reklamację w mailu skierowanym do sklepu.
 9. Przebieg procedury reklamacyjnej:
 10. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane na drodze pisemnej pocztą lub poprzez sieć Internet (przy czym wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu równoznaczne jest z zachowaniem formy pisemnej) . Reklamacje zgłaszane wyłącznie telefonicznie nie będą rozważane, gdyż nie zostało dopełnione ich prawidłowe zgłoszenie.
 11. Klient informuje Sklep Internetowy o wadliwości produktu poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: sklep@chemika.pl  w postaci uzupełnionego formularza reklamacji lub opisu reklamacji w formie pisemnej (np. e-mail).
 12. Konsultant kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów. Sprawdza jednocześnie czy wadliwe działanie produktu nie wynika wyłącznie z jego niewłaściwego uruchomienia lub użytkowania.
 13. W przypadku, gdy Konsultant wykluczy fakt niewłaściwego uruchomienia, zresetowania lub użytkowania przedmiotu informuje Klienta o rozpoczętej procedurze reklamacyjnej.
 14. Klient odsyła Produkt na adres Sklepu Internetowego (lub inny wskazany przez Konsultanta) na własny koszt. Sklep Internetowy nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie uznana, klientowi przysługuje zwrot kosztów nadania, z zastrzeżeniem jednak, że przedmiot musi zostać odesłany do Sklepu skonsultowanym wcześniej ze Sprzedawcą sposobem (pocztą Polską, kurierem etc.)
 15. Adresem do wysyłki produktów reklamowanych jest adres Sklepu internetowego, tj. Chemika Marek Gajewski Ul.Zebrzydowicka 117C 44-200 Rybnik. Pracownik sklepu może wskazać, wyłącznie dla przyspieszenia procedury reklamacji, inny adres wysyłki (np. serwisu konkretnego producenta). Jeśli jednak nie wskaże takiego adresu, reklamowany produkt powinien być odesłany na adres Sklepu Internetowego.
 16. Produkt musi zostać odesłany  w opakowaniu, które zabezpieczy go przed uszkodzeniami 
 17. Do Produktu dołączyć należy dowód zakupu, swoje dane kontaktowe, nr konta, na który zostaną zwrócone ewentualne koszty oraz informację dotyczącą uszkodzenia lub wady produktu. Informację tę można wysłać osobno – na adres e-mail: sklep@chemika.pl
 18. Klient musi wskazać jednoznacznie, czy składając reklamację korzysta z praw rękojmi czy gwarancji. Sklep zastrzega sobie prawo do skierowania do Klienta takiego zapytania, jeśli Klient nie określił się składając reklamację.
 19. Bieg terminu reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru oraz uzyskania informacji, czy klient korzysta z gwarancji czy rękojmi. Aby reklamacja została skutecznie rozpoczęta (rozpoczął się termin realizacji reklamacji) oba warunki muszą być spełnione.
 20. Po otrzymaniu Produktu przez Sklep Internetowy podlega on sprawdzeniu.
 • Sklep Internetowy musi ustosunkować się do Reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i informacji o korzystania z praw z tytułu rękojmi. W przypadku otrzymania produktu i uzyskania informacji, iż reklamacja opiera się o gwarancję, Sklep musi ustosunkować się do reklamacji w terminie podanym w gwarancji, jeśli jednak termin ten nie został w gwarancji określony –nie może on być dłuższy niż 14 dni. Przez ustosunkowanie rozumie się określenie, czy reklamacja została uznana. Informacja taka może zostać wysłana w formie mailowej lub poprzez Pocztę Polską. W przypadku wysyłki Pocztą Polską za datę rozpatrzenia reklamacji uznaje się datę nadania korespondencji w placówce Poczty Polskiej.
 1. Klient będzie informowany na bieżąco o statusie reklamacji.
 • W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana Sklep Internetowy na swój koszt odsyła Klientowi Produkt wolny od wad.
 • W przypadku, gdy niemożliwa jest naprawa lub wymiana Produktu, Klient otrzyma zwrot wartości zakupu Produktu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie.
 1. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana towar może zostać odesłany na koszt Klienta za pobraniem, lub Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki przed wysyłką Produktu. Klient musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wysyłką. Sklep Internetowy może odesłać towar także na własny koszt. W tym przypadku klient nie musi być informowany przed wysyłką przedmiotu.
 2. Klient musi zostać poinformowany o powodzie nieuznania reklamacji na drodze pisemnej, przy czym zachowaniem formy pisemnej jest także wysłanie informacji drogą mailową.
 3. Wszelkie koszty, które powinny zostać zwrócone klientowi, zostaną zwrócone tylko na konto podane w formularzu reklamacyjnym lub innym piśmie dołączonym do reklamowanego towaru lub wysłanym równolegle za pomocą sieci Internet, z wyraźnym wskazaniem, iż owej reklamacji dotyczą. Nie istnieje możliwość dokonania zwrotu tylko na podstawie informacji, iż pieniądze powinny zostać przelane na konto, z którego środki zostały przelane Sprzedającemu.
 4. Firma Chemika odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgonie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy poinformować o tym Sklep Internetowy niezwłocznie, wskazując na charakter niezgodności.
 5. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy Sklep Internetowy zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru.
 6. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Klienta oraz wady towaru spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją, a także za wady powstałe w wyniku uruchamiania, wykorzystywania lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.
Formularz Reklamacji Towarów
 •